Първи клас

Училищен план-прием за учебната 2020/ 2021 година

Прием І клас

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘


Основно училище „Даскал Димитри“ обявява за учебната 2019/ 2020 година прием на на деца и ученици, както следва:

Подготвителна група: една група с 22 деца;

Іа клас22 ученици;

Іб клас22 ученици;

По-подробно:

Училищен план-прием:

Ред за изпълнение на училищния план-прием:


 

Училище, предоставящо качествено образование