Обществени услуги

Административни услуги, извършвани от ОУ“Даскал Димитри“

 

  1. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

За повече информация:

тел. 078/ 52 74 52 ; e-mail: d_dimitri@abv.bg

2. Приемане и преместване на ученик:

За повече информация:

тел. 078/ 52 74 52 ; e-mail: d_dimitri@abv.bg

3. Служебна бележка за проверка на способностите:

За повече информация:

тел. 078/ 52 74 52 ; e-mail: d_dimitri@abv.bg


4. Признаване на документи от чужбина:

За повече информация:

тел. 078/ 52 74 52 ; e-mail: d_dimitri@abv.bg


5. Издаване на дубликати:

За повече информация:

тел. 078/ 52 74 52 ; e-mail: d_dimitri@abv.bg


 

Училище, предоставящо качествено образование