Учебни планове, графици и програми

Заповед за утвърждаване на учебни планове

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ:

Учебен план Іа клас

Учебен план ІІа клас

Учебен план ІІІа клас

Учебен план ІІІб клас

Учебен план ІVа клас

Учебен план Vа клас

Учебен план Vб клас

Учебен план VІа клас

Учебен план VІб клас

Учебен план VІІа клас

Годишен план за дейността на училището

Графици:

Заповед за утвърждаване на графици

График за дежурство на учителите

График за консултации с ученици

График за консултации с ученици в ПИГ

График за контролни и класни работи

График за провеждане на втори час на класа

Мерки за повишаване на качеството но образованието

Годишна училищна програма за целодневна организация

Правилник за вътрешния трудов ред

Училищен спортен календар

Правилник за дейността на училището

Училище, предоставящо качествено образование