Училищна нормативна уредба

Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитие на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Занимания по интереси 

Спортни дейности 

Заявления от родител за извиняване на отсъствия

Заявление до директора за отсъствия на ученик до 7 дни:

Заявление от родител до класния ръководител за отсъствия на ученик до 3 дни:

Графици:

Етичен кодекс

Училище, предоставящо качествено образование